Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Herroepingsrecht

Informatie over het herroepingsrecht voor consumenten

Annuleringsbeleid

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend noch aan zijn of haar commerciële noch aan zijn of haar zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven.

Herroepingsrecht

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u de

[woocommerce_nl_disclaimer_address_data]

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) van uw besluit deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping
Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van bijkomende kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, indien dit eerder is. U moet de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons de annulering van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen. De termijn is gehaald als u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen opstuurt.
U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als deze waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het testen van de kwaliteit, de eigenschappen en de werking van de goederen.

Voorbeeldformulier voor annulering

(Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen)
- Aan [vul in: Naam/bedrijf, adres van de geadresseerde van de herroeping, e-mailadres en, indien beschikbaar, het faxnummer]:
- Ik/wij (*) herroepen hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)/het verlenen van de volgende dienst (*)
- Besteld op (*)/ontvangen op (*)
-. Naam van consument(en)
- Adres van consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen bij communicatie op papier)
- Datum
-------------
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Uitsluiting of voortijdig verstrijken van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten
- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd;
- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden;
- voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar die ten vroegste 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden geleverd en waarvan de actuele waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
- voor de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig voor overeenkomsten
- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd;
- voor de levering van goederen die na de levering wegens hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd;
voor de levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel daarvan na de levering is verwijderd.

Geeft

De modaliteiten vermeld in dit hoofdstuk "Retourzendingen" zijn geen voorwaarde voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht in overeenstemming met het hoofdstuk "Instructies over het herroepingsrecht voor consumenten".

De klanten worden verzocht de verkoper op de hoogte te brengen van de retourzending [toevoegen: telefoonnummer en/of e-mailadres en/of contactpagina] alvorens de goederen terug te sturen. Zo stellen zij de verkoper in staat de producten zo snel mogelijk toe te wijzen.

De klant wordt verzocht de goederen als vooruitbetaald pakket aan de verkoper terug te zenden en het ontvangstbewijs te bewaren. Op verzoek zal de verkoper de klant vooraf de portokosten vergoeden, tenzij deze ten laste van de koper komen.

Klanten worden verzocht de goederen niet te beschadigen of te vervuilen. Indien mogelijk moeten de goederen in hun oorspronkelijke verpakking met alle toebehoren aan de verkoper worden teruggezonden. Indien de originele verpakking niet meer in het bezit van de koper is, dient een andere geschikte verpakking te worden gebruikt om een adequate bescherming tegen schade tijdens het vervoer te waarborgen en om eventuele schadeclaims wegens ontoereikende verpakking te voorkomen.

Scroll naar boven