Zoek op
Sluit dit zoekvak.

Gegevensbescherming

De onderneming Polymerpacker GmbH & Co. KG hecht veel belang aan de bescherming van uw gegevens. Daarom willen wij u hieronder informeren welke gegevens wij voor welke doeleinden gebruiken. Als u nog vragen hebt over de behandeling van persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hieronder voor contactgegevens).

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de DSGVO en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie en andere regelgeving inzake gegevensbescherming is de

Polymerpacker GmbH & Co. KG
Am Fuldaer Kreuz 9
DE 97786 Motten
Tel. +49 9748 863 99 20
info@polymerpacker.de

Functionaris voor gegevensbescherming

Voor vragen, of opmerkingen over gegevensbescherming en de handhaving van uw rechten uw rechten, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Rüdiger Möller (CEO)

E-mail: DSB@polymerpacker.de

Definitie

In onze privacybeleid gebruikt termen die zijn gedefinieerd in de GDPR. zijn gedefinieerd. We leggen de belangrijkste termen uit, zodat u weten wat ermee bedoeld wordt.

Wat zijn persoonlijke gegevens?

De term persoonsgegevens wordt gedefinieerd in de algemene verordening gegevensbescherming. definieert het. Volgens dit artikel zijn "persoonsgegevens" alle informatie betreffende een identificeerbare natuurlijke persoon. persoon. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, adres adres, uw telefoonnummer of uw geboortedatum. Ook informatie over hoe u deze of andere websites gebruikt, kunnen ook persoonsgegevens bevatten.

Wat doet Verwerking van gegevens?

De verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die al dan niet met behulp van geautomatiseerde procedures wordt uitgevoerd. proces of reeks processen die met betrekking tot persoonsgegevens worden uitgevoerd. persoonlijke gegevens. Dit omvat in principe elke verwerking van persoonsgegevens persoonsgegevens, zoals het verzamelen, opslaan, wijzigen, gebruiken, doorgeven het gebruik, de overdracht, de verspreiding, de verwijdering, het uitlezen of de vernietiging enz. van persoonsgegevens, voorlezen of vernietigen, enz.

Wie is de verantwoordelijk?

De verantwoordelijke wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die of een ander orgaan dat alleen of samen met anderen de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens. beslist. De voor de verwerking verantwoordelijke ziet toe op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking door het gebruik van technische en organisatorische maatregelen om technische en organisatorische maatregelen.

Wat is een Processor?

A De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens namens de verantwoordelijke voor de verwerking.

Wie is de ontvanger?

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. niet. Autoriteiten die handelen in het kader van een specifieke autoriteiten die in het kader van een specifiek onderzoek persoonsgegevens kunnen ontvangen De wetgeving van de lidstaten kan persoonsgegevens ontvangen, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

Wat betekent Derde?

Onder derden wordt verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of orgaan anders dan de gegevens andere instantie dan de betrokkene, de verantwoordelijke voor de verwerking, verwerker en personen onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker. onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker. gemachtigd zijn de persoonsgegevens te verwerken.

Wat is toestemming?

De Instemming is een uiting van zelfbeschikking onder zelfbeschikking. Het is de vrijwillige toestemming die voor een specifiek geval wordt gegeven, met kennis van zaken en op ondubbelzinnige wijze. in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige affirmatieve handeling waarmee de of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar persoon geeft zijn of haar toestemming voor de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens. persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben. Toestemming gegeven kan te allen tijde worden ingetrokken.

Algemeen Informatie over gegevensverwerking

Toepassingsgebied van de Verwerking van persoonsgegevens

Uit principe wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is om noodzakelijk om het doel van de verwerking te bereiken. De verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens vindt pas plaats nadat toestemming of indien de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan wettelijke voorschriften.

Rechtsgrondslag voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

In gegevensbescherming is het zogenaamde verbod onder voorbehoud van toestemming van toepassing. Volgens deze de verwerking van persoonsgegevens is in het algemeen onrechtmatig, tenzij de betrokkene persoonsgegevens is onwettig, tenzij de betrokkene ermee heeft ingestemd of het gaat om wordt gelegitimeerd door een wettelijk geregelde reden voor toestemming. Wij zijn verplicht u te informeren over de rechtsgrondslag voor de u te informeren over de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking.

Voor zover wij verkrijgen uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, Art. toestemming, art. 6 lid 1 zin 1 letter a DSGVO dient als de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Op de verwerking van uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Polymerpacker GmbH & Co. Kg serveert Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO dient als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen nodig zijn.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen onderworpen is, dient art. 6 lid 1 zin 1 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag.

Als de verwerking is noodzakelijk om een legitiem belang van ons bedrijf of van een derde te beschermen of een derde en indien de belangen, grondrechten en belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet opwegen tegen de het eerstgenoemde belang, art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO dient als de dient als rechtsgrondslag voor de verwerking.

Openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden en verwerkers

Uit principe wij geven geen persoonlijke gegevens door aan derden persoonlijke gegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als wij uw gegevens toch aan derden verstrekken niettemin uw gegevens aan derden doorgeven, overdragen of of hen anderszins toegang tot de gegevens verlenen, ook dit zal uitsluitend gebeuren op basis van een van de bovengenoemde rechtsgrondslag. Wij geven gegevens door indien dit noodzakelijk is voor de die nodig zijn voor de uitvoering van het contract. Als wij daartoe verplicht zijn bij wet of gerechtelijk bevel, moeten wij uw gegevens doorgeven aan de autoriteiten aan instanties die gerechtigd zijn informatie te ontvangen.

Gedeeltelijk wij gebruiken zorgvuldig geselecteerde externe dienstverleners om gegevens te verwerken. externe dienstverleners. Moeten gegevens worden doorgegeven aan dienstverleners binnen de gegevens aan dienstverleners in het kader van de zogenaamde orderverwerking, deze Dit gebeurt op basis van artikel 28 DSGVO. Onze verwerkers zijn zorgvuldig geselecteerd en gebonden aan onze gebonden aan onze instructies. Wij geven alleen opdracht aan verwerkers voldoende garanties bieden dat passende technische en organisatorische en organisatorische maatregelen worden zodanig genomen dat de in overeenstemming met de voorschriften van de DSGVO en de nieuwe BDSG en garandeert de bescherming van uw rechten.

Gegevensoverdracht Naar derde landen

A In de regel worden de gegevens niet doorgegeven aan derde landen.

Moet Als er echter een overdracht van gegevens naar een derde land plaatsvindt, zullen wij alleen wij zullen alleen toestaan dat gegevens in een derde land worden verwerkt indien de bijzondere voorschriften van artikel 44 e.v. DSGVO zijn vervuld zijn vervuld. Dit betekent dat gegevens alleen mogen worden verwerkt op basis van bijzondere alleen worden uitgevoerd op basis van speciale garanties, zoals de officiële officieel door de EU-Commissie erkend als een niveau van gegevensbescherming niveau van gegevensbescherming of de inachtneming van officieel officieel erkende bijzondere contractuele verplichtingen, de zogenaamde "standaard contractuele clausules". Wij eisen van Amerikaanse dienstverleners wij eisen dat zij deze standaardclausules gebruiken of zich onderwerpen aan de Privacy aan het "Privacy Shield", de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (privacyshield.g). (privacyshield.gov).

Verwijdering van gegevens en opslagperiode

Zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, zullen wij deze wissen of uw persoonsgegevens verwijderen of blokkeren. Bovendien kunnen we opslag kan echter plaatsvinden indien dit vereist wordt door de Europese of Europese of nationale wetgever in EU-verordeningen, wetten of andere andere voorschriften waaraan wij onderworpen zijn. De gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard, zoals facturen redenen, bijvoorbeeld factuurgegevens. Een blokkering of verwijdering van uw gegevens plaatsvindt wanneer een door deze door dit reglement voorgeschreven termijn afloopt, tenzij er een er is behoefte aan verdere opslag van de gegevens met het oog op sluiting of uitvoering van een overeenkomst.

Geautomatiseerd Besluitvorming

Geautomatiseerd beslissingen of profilering vindt niet plaats bij Polymerpacker GmbH & Co. Co KG vindt niet plaats.

Uw Rechten als betrokkene

In de zin van de DSGVO u bent de betrokkene wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt. worden verwerkt. U hebt daarom recht op de volgende rechten:

Recht op informatie (art. 15 DSGVO):

Wij zullen u graag voorzien van of en welke van uw persoonsgegevens door ons worden verwerkt en door ons verwerkt en voor welke doeleinden.

Recht op rectificatie (art. 16 DSGVO):

Je hebt het recht om om te vragen dat wij uw persoonsgegevens onverwijld corrigeren als ze onnauwkeurig zijn. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft u het recht te verzoeken dat onvolledige persoonsgegevens - ook door middel van een aanvullende ook door middel van een aanvullende verklaring.

Recht op schrapping (art. 17 DSGVO):

Voor zover we niet zijn niet gebonden aan wettelijke archiveringsverplichtingen of uw gegevens zijn niet het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen, heeft u het recht rechtsvorderingen, heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. gewist.

Recht op beperking (art. 18 GDPR):

Je hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien een van de volgende zaken gegevens indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan is voldaan:

U betwist de de juistheid van de u betreffende persoonsgegevens voor een periode die ons in staat stelt om de juistheid van de persoonlijke om de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren;

de verwerking is onrechtmatig en in plaats van wissen, verzoekt u de beperking van het gebruik van de persoonsgegevens;

we hebben de persoonsgegevens voor de verwerking, maar u maar u heeft het nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, of of verdediging van rechtsvorderingen, of

Je hebt bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, zolang het nog niet of onze legitieme redenen zwaarder wegen dan uw redenen. dan die van jou.

Recht op gegevensoverdracht (art. 20 DSGVO):

Je hebt het recht om om de persoonlijke gegevens over u te ontvangen die u hebt die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machine leesbaar formaat, en u heeft het recht deze gegevens door te geven aan een andere gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, zonder dat wij daarbij gehinderd worden, mits de de verwerking is gebaseerd op toestemming of op een overeenkomst en door middel van geautomatiseerde contract en wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures.
Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid kunt u het volgende verkrijgen u kunt verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks door ons aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven rechtstreeks van ons naar een andere controller, voor zover dit technisch gezien technisch haalbaar.

Recht op bezwaar (art. 21 DSGVO):

Jij hebben het recht om te allen tijde bezwaar te maken om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f) DSGVO, op elk moment. Dit geldt ook voor profilering op basis van profilering op basis van deze bepalingen. We zullen niet langer de de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende redenen kunnen aanvoeren dwingende redenen voor de verwerking aantonen die bescherming verdienen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient de of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. van juridische claims.

Recht op Klacht bij een toezichthoudende autoriteit

Je hebt onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel administratief of gerechtelijk beroep, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw Lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens persoonsgegevens die op u betrekking hebben is in strijd met de GDPR.

Gegevensverzameling wanneer u onze website bezoekt

Als u onze websites voor louter informatieve doeleinden, we verzamelen alleen de persoonlijke gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft. server. Wanneer u onze websites oproept, verzamelen wij de de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om om onze websites weer te geven en de stabiliteit en veiligheid te waarborgen. garantie.

  • IP-adres van de Gebruiker
  • Datum en Tijdstip van het verzoek
  • Inhoud van de Aanvraag (specifieke pagina)
  • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
  • respectievelijk Hoeveelheid overgedragen gegevens
  • Website waarvan waar het verzoek vandaan komt
  • Besturingssysteem van de gebruiker
  • Taal en versie van de browsersoftware.

Aangezien het verzamelen van de gegevens om de websites weer te geven en de opslag van de gegevens in logbestanden voor de werking van onze website en het onderhoud van IT beveiliging, je hebt geen mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken. mogelijkheid van bezwaar.

Doel van Verwerking

De garantie van de werking en de veiligheid van de website.

Rechtsgrondslag

Rechtsgrondslag voor De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die u ons verstrekt door onze website te bezoeken aan ons door het bezoeken van onze website is het legitieme belang van de verantwoordelijk Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO.

Duur van Gegevensopslag

De gegevens moeten gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze bestemd waren niet langer nodig zijn voor het doel van hun verzameling.

Gebruik Cookies

Cookies zijn klein tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. en uw browser in staat stellen om opnieuw naar de website te gaan. browser. Cookies slaan informatie op zoals uw taalvoorkeur, de duur van uw bezoek aan onze website, of de aantekeningen die je daar hebt gemaakt.

Er zijn verschillende soorten Cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die worden opgeslagen in de de internetbrowser van de gebruiker totdat het browservenster wordt gesloten en de sessie venster wordt gesloten en de sessiecookies worden verwijderd. Permanente of persistente cookies worden gebruikt voor herhaalde bezoeken en worden opgeslagen in de en worden opgeslagen in de browser van de gebruiker gedurende een vooraf bepaalde periode. tijd. First-party cookies worden ingesteld door de website die de gebruiker bezoekt. Alleen deze website mag informatie lezen van de informatie uit de cookies te lezen. Cookies van derden worden ingesteld door organisaties die niet de website bedienen die de gebruiker bezoekt. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt door marketingbedrijven. gebruikt.

Rechtsgrondslag
Rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies is art. 6 lid 1 p.1 lit.f DSGVO.

Legitiem Belangen
Wij gebruiken cookies om de website goed te laten werken. de website, om basisfunctionaliteit te bieden en om onze om onze websites af te stemmen op gewenste interessegebieden. Dit is ook het legitieme belang bij de verwerking van gegevens in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DSGVO.

Bezwaarmogelijkheid
U kunt cookies verwijderen die al zijn opgeslagen op uw eindapparaat op elk moment. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen cookies, kunt u in uw browser weigeren cookies te accepteren. browser. U kunt in detail zien hoe dit werkt de instructies van de fabrikant van uw browser.

Registratiefunctie/klantenrekening

U kunt optioneel gebruikersaccounts aan te maken voor onze online aanbiedingen, om onze online aanbiedingen, maar dit is niet nodig om de om de winkel te kunnen gebruiken. De persoonsgegevens die aan ons worden doorgegeven en persoonlijke gegevens aan ons worden doorgegeven en opgeslagen is te zien in het invoermasker en de informatie die tijdens de registratie is verstrekt. informatie verstrekt tijdens de registratie. De in het kader van het registratieproces ingevoerde gegevens worden gebruikt om gebruik te maken van onze aanbiedingen. Jij hebben de mogelijkheid om uw gebruikersaccount op elk moment op te zeggen. In geval worden uw gegevens verwijderd, tenzij wij verplicht zijn ze te bewaren voor om commerciële of fiscale redenen, zijn wij verplicht om verplicht.

De rechtsgrondslag voor De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. Indien de registratie dient ter vervulling van een contract waarbij u partij bent of de uitvoering van precontractuele precontractuele maatregelen, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor de de verwerking van de gegevens is art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

In de context van de registratie- en aanmeldingsfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount het gebruik van de gebruikersaccount, kunnen we het IP-adres en de IP-adres en het tijdstip van de respectieve gebruikersactie. De Deze opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, en dient ter bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden principieel niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is voor de vervolging van onze vorderingen of er een wettelijk een wettelijke verplichting bestaat. De rechtsgrondslag voor deze De rechtsgrondslag voor deze verzameling en opslag is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. als beheerder van de site, gebruikt SSL of TLS encryptie. U kunt een gecodeerde verbinding door het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en het slotje in uw browserregel. slotsymbool in uw browserbalk. Als de SSL of TLS TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet die aan ons zijn doorgegeven, kunnen niet door derden worden gelezen.

Nieuwsbrief

In sommige gebieden van onze online diensten, bieden wij u de mogelijkheid om u te abonneren op een van onze abonneer je dan op een van onze gratis e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrief alleen met uw toestemming of op basis van een wettelijke wettelijke toestemming. Wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief de gegevens van het invoermasker (naam en e-mailadres) worden aan ons doorgegeven en opgeslagen en bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. nieuwsbrief actief is.

Voor de Voor de verwerking van deze gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief, uw toestemming is verkregen en wordt verwezen naar dit privacybeleid. verklaring. Voor het registratieproces gebruiken wij de zgn. dubbele opt-in procedure. Voordat de nieuwsbrief wordt verzonden, ontvangt u een e-mail waarin u op een link moet klikken om uw inschrijving te bevestigen. Zo voorkomen we dat onbevoegde derden zich registreren met uw met behulp van uw e-mailadres. We registreren de registratie het registratieproces registreren om te kunnen bewijzen dat de wettelijke vereisten. Het IP-adres van de oproepende van het oproepende eindtoestel, datum en tijd van registratie worden opgeslagen. De door u verstrekte gegevens worden bewaard zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is. abonnement op de nieuwsbrief actief is. U kunt het abonnement opzeggen abonnement op elk moment. Voor dit doel is er een nieuwsbrief bevat een bijbehorende afmeldlink. Hiermee kunt u ook intrekking van uw toestemming. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens wanneer u toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van van nieuwsbrieven is art. 6 lid 1 letter a DSGVO.

Gebruik ons contactformulier:

Persoonlijk Persoonlijke gegevens worden door ons verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt. De Persoonlijke gegevens die op deze manier aan ons worden doorgegeven, worden uiteraard alleen gebruikt de aldus verstrekte persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken voor het doel die u ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt.

Elke communicatie Deze informatie wordt op vrijwillige basis verstrekt en in deze door uzelf geïnitieerd in deze gevallen. Voor zover het gaat om informatie communicatiekanalen (bv. e-mailadres, telefoonnummer), zullen wij deze kanalen gebruiken om contact met u op te nemen in overeenstemming met uw verzoek. contact met u op te nemen overeenkomstig uw verzoek.

Doelstellingen van de Verwerking
Het doel van de verwerking van uw gegevens is om het verwerken en beantwoorden van uw verzoek.

Rechtsgrondslag
Rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die u ons in het kader van een contactopname verstrekt contact met ons op te nemen is het legitieme belang van de Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO.

Duur van Gegevensopslag
Wij verwijderen uw gegevens die wij in het kader van het contact met u hebben ontvangen. contact met ons zal worden verwijderd zodra het niet langer nodig is voor het doel van doel waarvoor het werd verzameld, d.w.z. dat uw verzoek volledig uw verzoek is verwerkt en er is geen verdere communicatie met u mogelijk. communicatie met u noodzakelijk of gewenst is.

Gebruik van de bestelbon/winkel:

De informatie die u door u in het kader van een bestelling via ons bestelformulier verstrekte informatie. wij verzamelen, verwerken en gebruiken voor de volgende doeleinden uitvoering van het contract overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO. We bewaren de informatie die u verstrekt voor de duur van de verwerking en afhandeling van uw bestelling. Daarna worden uw gegevens gewist. Gegevens die wij moeten bewaren op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bepalingen. wettelijke, statutaire of contractuele verplichtingen om gegevens te bewaren, worden door ons gearchiveerd in plaats van verwijderd.

Doelstellingen van Verwerking

Het doel van de de verwerking van uw gegevens is de uitvoering van het contract.

Rechtsgrondslag

Rechtsgrondslag voor De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens die u ons verstrekt bestelformulier aan ons is de uitvoering van een contract. overeenkomst art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO.

Duur van Gegevensopslag

We zullen uw gegevens die wij in het kader van de verwerking van de overeenkomst hebben ontvangen, zodra hij niet langer nodig is voor het doel waarvoor hij is verzameld. doel van hun verzameling, met uitzondering van gegevens die nodig zijn om wettelijke verplichtingen Art. 6, lid 1 Abs.1 S.1 lit. c DSGVO.

Amendement Privacybeleid

Wij behouden ons het behouden zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Scroll naar boven