Sök
Stäng denna sökruta.

Ångerrätt

Information om ångerrätt för konsumenter

Avbokningsregler

En konsument är en fysisk person som ingår en rättshandling för ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans eller hennes näringsverksamhet eller till hans eller hennes självständiga yrkesutövning.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom fjorton dagar utan att ange något skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har eller har tagit varorna i besittning. För att utöva din ångerrätt måste du meddela

[woocommerce_en_disclaimer_address_data]

genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) av ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt. För att ångerfristen ska iakttas är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelse
Om du återkallar detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din återkallelse av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar.
Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna.
Du ska endast vara ansvarig för eventuell värdeförlust av varorna om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att testa kvaliteten, egenskaperna och funktionen hos varorna.

Exempel på annulleringsformulär

(Om du vill återkalla avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär)
- Till [ange: Namn/företag, adress till mottagaren av återkallelsen, e-postadress och, om tillgängligt, faxnummer]:
- Jag/vi (*) frånträder härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)
- Beställd den (*)/ mottagen den (*)
- Konsumentens/konsumenternas namn
- Konsumentens/konsumenternas adress
- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid kommunikation på papper)
- Datum
-------------
(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Uteslutning eller förtida upphörande av ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avtal
- för leverans av varor som inte är prefabricerade och för vars produktion ett individuellt val eller fastställande av konsumenten är avgörande eller som är tydligt anpassade till konsumentens personliga behov;
- för leverans av varor som snabbt kan förstöras eller vars utgångsdatum snabbt skulle överskridas;
- För leverans av alkoholhaltiga drycker, vars pris avtalades vid tidpunkten för avtalets ingående, men som kan levereras tidigast 30 dagar efter avtalets ingående och vars aktuella värde beror på fluktuationer på marknaden som näringsidkaren inte har kontroll över.
- För leverans av tidningar, tidskrifter eller tidskrifter med undantag för prenumerationsavtal.

Ångerrätten upphör i förtid för avtal
- för leverans av förseglade varor som inte är lämpliga för retur av hälsoskydds- eller hygienskäl om förseglingen har avlägsnats efter leverans;
- för leverans av varor om dessa har blandats oskiljaktigt med andra varor efter leverans på grund av sin natur;
för leverans av ljud- eller videoinspelningar eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har avlägsnats efter leverans.

Avkastning

De villkor som anges i detta avsnitt "Returer" är inte en förutsättning för ett effektivt utövande av ångerrätten i enlighet med avsnittet "Instruktioner om ångerrätt för konsumenter".

Kunderna ombeds att meddela säljaren om returen [lägg till: telefonnummer och/eller e-postadress och/eller kontaktsida] innan de returnerar varorna. På så sätt gör de det möjligt för säljaren att tilldela produkterna så snabbt som möjligt.

Kunden ombeds att returnera varorna till säljaren som ett förbetalt paket och att spara leveranskvittot. På begäran ersätter säljaren kunden i förskott för portokostnaderna, såvida inte dessa ska bäras av köparen.

Kunderna uppmanas att undvika att skada eller förorena varorna. Om möjligt bör varorna returneras till säljaren i sin originalförpackning med alla tillbehör. Om originalförpackningen inte längre finns i köparens ägo bör annan lämplig förpackning användas för att säkerställa tillräckligt skydd mot skador under transporten och för att undvika eventuella anspråk på skadestånd på grund av otillräcklig förpackning.

Bläddra till toppen