Sök
Stäng denna sökruta.

AGB

Allmänna villkor med kundinformation

(Följande allmänna villkor innehåller också juridisk information om dina rättigheter enligt bestämmelserna om distansavtal och elektronisk handel).

1. Tillämpningsområde
2. Erbjudanden och tjänstebeskrivningar
3. Beställningsprocess och ingående av avtal
4. Priser och fraktkostnader
5. Leverans, tillgänglighet av varor
6. Betalningsvillkor
7. Äganderättsförbehåll
8. Garanti och garantiåtagande
9. Ansvar
10. Lagring av avtalstexten
11. Dataskydd
12. Behörig domstol, tillämplig lag, avtalsspråk

1 Tillämpningsområde
1.1 Affärsrelationen mellan Polymerpacker GmbH & Co. KG, Am Fuldaer Kreuz 9, 97786 Motten (nedan kallad "säljaren") och kunden (nedan kallad "kunden") regleras uteslutande av följande allmänna villkor i den version som gäller vid tidpunkten för beställningen.
1Du kan nå vår kundtjänst för frågor, klagomål och invändningar på vardagar från 8:00 till 18:00 per telefon på 09748-8639920 och per e-post på info@polymerpacker.de.
1.3 En konsument i den mening som avses i dessa allmänna villkor är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ett ändamål som huvudsakligen varken kan hänföras till hans kommersiella eller till hans oberoende yrkesverksamhet (§ 13 i den tyska civillagen).
1.4 Avvikande villkor från kunden ska inte erkännas om säljaren uttryckligen samtycker till deras giltighet.

2 Erbjudanden och tjänstebeskrivningar
2.1 Presentationen av produkterna i onlinebutiken utgör inte ett juridiskt bindande erbjudande, utan en inbjudan att göra en beställning. Beskrivningar av prestanda i kataloger samt på säljarens webbplatser har inte karaktären av en försäkran eller garanti.
2.2. Alla erbjudanden gäller "så länge lagret räcker", om inte annat anges för produkterna. Med reservation för fel och försummelser.

3 Beställningsprocess och ingående av avtal
3.1 Kunden kan välja produkter från säljarens sortiment utan skyldighet och samla dem i en så kallad kundvagn via knappen [Lägg till i kundvagn]. Därefter kan kunden gå vidare till slutförandet av beställningsprocessen inom kundvagnen via knappen [Fortsätt till kassan].
3.2. Via knappen [Köp] skickar kunden in en bindande ansökan om att köpa varorna i kundvagnen. Innan beställningen skickas kan kunden när som helst ändra och visa uppgifterna. Nödvändiga uppgifter är markerade med en asterisk (*).
3.3 Säljaren skickar därefter kunden en automatisk mottagningsbekräftelse via e-post, i vilken kundens beställning listas igen och som kunden kan skriva ut med funktionen "Skriv ut" (orderbekräftelse). Den automatiska mottagningsbekräftelsen dokumenterar endast att kundens beställning har mottagits av säljaren och utgör inte ett godkännande av ansökan. Köpeavtalet ingås först när säljaren har skickat eller överlämnat den beställda produkten till kunden inom 2 dagar eller har bekräftat avsändandet till kunden inom 2 dagar med ett andra e-postmeddelande, expressorderbekräftelse eller fakturering.
3.4 Om säljaren tillåter förskottsbetalning ingås avtalet genom tillhandahållande av bankuppgifter och begäran om betalning. Om betalningen inte har mottagits av säljaren inom 10 kalenderdagar från det att orderbekräftelsen skickades, trots förfallodagen, även efter en förnyad begäran, ska säljaren dra sig ur avtalet med följden att ordern förfaller och säljaren inte har någon skyldighet att leverera. Beställningen är då slutförd för köparen och säljaren utan ytterligare konsekvenser. En reservation av varan vid förskottsbetalning görs därför för högst 10 kalenderdagar.

4 Priser och fraktkostnader
4.1 Alla priser som anges på Säljarens webbplats är inklusive tillämplig lagstadgad moms.
4.2 Utöver de angivna priserna debiterar Säljaren fraktkostnader för leverans. Fraktkostnaderna kommer att tydligt meddelas Köparen på en separat informationssida och under beställningsprocessen.

5 Leverans, varans tillgänglighet
5.1 Om förskottsbetalning har avtalats, sker leverans efter mottagande av fakturabeloppet.
5.2 Om inte alla beställda produkter finns i lager, har säljaren rätt att göra delleveranser på egen bekostnad, i den mån detta är rimligt för kunden.
5.3 Om leverans av varan misslyckas på grund av köparens fel trots tre leveransförsök, kan säljaren frånträda avtalet. Eventuella betalningar kommer att återbetalas till kunden utan dröjsmål.
5.4. Om den beställda produkten inte är tillgänglig på grund av att säljaren inte får denna produkt av sin leverantör utan eget fel, kan säljaren dra sig ur avtalet. I detta fall kommer säljaren att informera kunden omedelbart och, om nödvändigt, föreslå leverans av en jämförbar produkt. Om ingen jämförbar produkt finns tillgänglig eller om kunden inte vill ta emot en jämförbar produkt, kommer säljaren omedelbart att ersätta kunden för alla betalningar som redan gjorts.
5.5 Kunder kommer att informeras om leveranstider och leveransbegränsningar (t.ex. begränsning av leveranser till vissa länder) på en separat informationssida eller i respektive produktbeskrivning.

6. Betalningsmetoder
6.1 Kunden kan välja mellan tillgängliga betalningsmetoder som en del av och innan beställningsprocessen slutförs. Kunderna kommer att informeras om tillgängliga betalningsmetoder på en separat informationssida.
6.2. Om betalning via faktura är möjlig, måste betalning ske inom 30 dagar efter mottagandet av varorna och fakturan. För alla andra betalningsmetoder måste betalning ske i förskott utan avdrag.
6.3. Om tredjepartsleverantörer anlitas för betalningshantering, t.ex. Paypal. ska deras allmänna villkor gälla.
6.4. Om förfallodagen för betalning bestäms av kalendern ska kunden redan vara i dröjsmål genom att missa tidsfristen. I detta fall skall kunden betala lagstadgad dröjsmålsränta.
6.5. Kundens skyldighet att betala dröjsmålsränta skall inte hindra säljaren från att göra gällande ytterligare anspråk på skadestånd på grund av dröjsmål.
6.6. Kunden har endast rätt till kvittning om hans motkrav har fastställts rättsligt eller erkänts av säljaren. Kunden får endast utöva retentionsrätt om fordringarna härrör från samma avtalsförhållande.

7. Äganderättsförbehåll
De levererade varorna förblir säljarens egendom till dess full betalning erlagts.

8 Garanti för materialfel och garanti
8.1 Garantin regleras av lagstadgade bestämmelser.
8.2 En garanti finns endast för de varor som levereras av säljaren om detta uttryckligen har givits. Kunden ska informeras om villkoren för garantin innan beställningsprocessen inleds.

9 Skadeståndsansvar
9.1 Följande undantag och begränsningar gäller för säljarens skadeståndsansvar, utan att det påverkar de övriga lagstadgade villkoren för krav.
9.2 Säljaren skall vara ansvarig utan begränsning om orsaken till skadan baseras på uppsåt eller grov vårdslöshet.
9.3 Vidare skall säljaren vara ansvarig för lätt oaktsamt åsidosättande av väsentliga skyldigheter, vars åsidosättande äventyrar uppnåendet av syftet med avtalet, eller för åsidosättande av skyldigheter, vars uppfyllande gör det möjligt att uppfylla avtalet överhuvudtaget och på vars efterlevnad kunden regelbundet förlitar sig. I detta fall skall säljaren dock endast vara ansvarig för den förutsebara skada som är typisk för avtalet. Säljaren är inte ansvarig för lätt oaktsam överträdelse av andra skyldigheter än de som avses i ovanstående meningar.
9.4 Ovanstående ansvarsbegränsningar gäller inte vid skada på liv, lem eller hälsa, för ett fel efter övertagande av en garanti för produktens kvalitet och för bedrägligt dolda fel. Ansvar enligt produktansvarslagen påverkas inte.
9.5 I den mån säljarens ansvar är uteslutet eller begränsat, gäller detta även det personliga ansvaret för anställda, representanter och ställföreträdande agenter.

10. Lagring av avtalstexten
10.1 Kunden kan skriva ut avtalstexten innan beställningen skickas till säljaren genom att använda utskriftsfunktionen i sin webbläsare i det sista steget av beställningen.
10.2 Säljaren skickar också kunden en orderbekräftelse med alla beställningsuppgifter till den e-postadress som han har angett. Med orderbekräftelsen får kunden också en kopia av de allmänna villkoren tillsammans med avbokningsreglerna och informationen om fraktkostnader samt leverans- och betalningsvillkor. Om du har registrerat dig i vår butik kan du se dina beställningar i ditt profilområde. Dessutom lagrar vi avtalstexten, men gör den inte tillgänglig på Internet.

11 Dataskydd
11.1. Säljaren behandlar kundens personuppgifter för ett specifikt ändamål och i enlighet med lagstadgade bestämmelser.
11.2. De personuppgifter som tillhandahålls i syfte att beställa varor (såsom namn, e-postadress, adress, betalningsuppgifter) används av säljaren för att uppfylla och bearbeta kontraktet. Dessa uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att vidarebefordras till tredje part som inte är involverad i beställnings-, leverans- och betalningsprocessen.
11.3. Kunden har rätt att, på begäran och kostnadsfritt, få information om de personuppgifter som säljaren lagrar om honom/henne. Dessutom har han rätt att korrigera felaktiga uppgifter, blockera och radera sina personuppgifter, förutsatt att det inte finns någon rättslig skyldighet att behålla sådana uppgifter.
11.4 Ytterligare information om typ, omfattning, plats och syfte med insamling, bearbetning och användning av de nödvändiga personuppgifterna av säljaren finns i sekretesspolicyn.

12 Behörighet, tillämplig lag, avtalsspråk
12.1 Behörighets- och fullgörelseorten ska vara Säljarens säte om Kunden är en näringsidkare, en juridisk person enligt offentlig rätt eller en specialfond enligt offentlig rätt.
12.2 Avtalsspråket ska vara tyska.

Alternativ tvistlösning i enlighet med artikel 14.1 i ODR-förordningen och § 36 i VSBG:

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (ODR), som du hittar på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenter.

Bläddra till toppen